Krémová injektáž a sanácie muriva svojpomocne

AquaStop Cream® – vedro 30 litrov

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanovej báze s viac ako 80% koncentráciou aktívnej látky silán / siloxanu v obsahu a je určený pre injektáž muriva pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti.

 710,00

Tento tovar sme predali už: 5045 kusov

Katalógové číslo: AQ-CR-006 Kategórie:
SPÄŤ DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream® je silanový krém na čisto vodnej báze určený pre sanáciu vlhkého muriva a základov. Po vniknutí do muriva reagujú účinné zložky výrobku s okolitým vlhkým prostredím a priamo v murive vzniká hydrofóbna polymérna silikónová živica, ktorá už nie je ďalej rozpustná ani dispergovateľná vo vode a naopak vodu odpudzuje. Vzniknutá polymérna živica vytvára trvalú clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti v kvapalnej forme. Transport kvapalnej vody v kapilárnom systéme muriva je tak prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva nielen v hydrofóbnej clone vytvorenej injektážou, ale i nad ňou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. AquaStop Cream® obsahuje účinné zložky vo vysokej koncentrácii, neobsahuje žiadné organické rozpúšťadlá a vďaka tomu je veľmi účinný. AquaStop Cream® možno aplikovať do muriva injektážnou pumpou s rúrkovým plnidlom alebo aplikačnou pištoľou s rúrkovým plnidlom. U tubového balenia nie je potreba žiadneho aplikačného zariadenia.
Výhody AquaStop Cream®:
 • Účinný aj pri vysokej 95% vlhkosti muriva
 • Účinnejšia forma ako kvapalné injektáže
 • Vynikajúca stabilita a dlhodobá účinnosť vytvorenej horizontálnej hydrofóbnej clony
 • Bez organických rozpúšťadiel (VOC)
 • Kremíková báza chemicky aj fyzikálne zlučiteľná s ošetrovaným prostredím
 • Rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia
 • Aplikácia tlakovou aj beztlakovou metódou
 • Minimálne množstvo odpadu pri použití
 • Zdravotne nezávadný, nezaťažuje životné prostredie
Použitie: Krémovú injektáž AquaStop Cream® možno použiť v pálených aj nepálených tehlových stenách, vo všetkých typoch plných aj dutých tehál, tvárnic a v zmiešanom murive aj v murive s určitým podielom nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoko účinný vo všetkých ďalších nasiakavých aj menej savých priemyselne vyrábaných, ale aj prírodných stavebných materiáloch.
Aplikácia: AquaStop Cream® je možné aplikovať tlakovým aj beztlakým spôsobom. Pre tlakovú injektáž sa používa nami dodávaná špeciálne upravená injektážna pumpa s aplikačným príslušenstvom. Beztlaková injektáž sa vykonáva špeciálnou aplikačnou pištoľou s rúrkovým plnidlom. Injektážne otvory sa plní zasunutím aplikačného plnidlá do maximálnej hĺbky vrtu a dbáme na to, aby sa pri spätnom postupnom vyťahovaní trubičkového plnidlá obsah vrtu maximálne vyplňoval injektážnym krémom.
POZOR: u všetkých typov dutých tehál (tzv. voštinové murivo) sa postupuje podľa špeciálneho návodu viď. Kde a ako vŕtať u tehál Porotherm Heluz – voštinové tehly a ako pri plnení udržať spotrebu
Príprava konštrukcie: Nevyhnutné je zistiť príčiny vlhnutia muriva a vopred odstrániť prípadné zdroje a havarijné úniky tlakovej vody z netesných rozvodov vody, odpadu, odkvapových zvodov a pod. Krémová hydrofóbna injektáž je účinná proti vzlínajúcej vlhkosti a nie proti prúdiacej a tlakovej vode. Nutným krokom je určenie druhu muriva (tehlové, zmiešané, iné), jeho hrúbky a homogenity (dutiny, medzery apod.). Podľa týchto hodnôt sa stanoví pracovný postup pre injektáž a prípadné ďalšie opatrenia (napr. vertikálna izolácia). Pri injektáži AquaStop Cream® v stabilnej krémovitej konzistencii nie je nutné vopred vyplňovať dutiny v tvarovkách (Porotherm pod.) alebo kaverny v murive cementovou suspenziou, tak ako je to v prípade kvapalných injektážnych prípravkov. Pred začatím injektážnych prác je ideálne vykonať osekanie omietok po oboch stranách muriva (v prípade nenávratné degradácie omietok je to nevyhnutné), a to až cca 50 cm nad hranicu zavlhnutého povrchu.
Injektážné vrty: Odporúčaný priemer vrtov pre injektáže je 14 mm, vrty robíme do zvolenej maltovej škáry v osových vzdialenostiach, v rozstupoch medzi vrtmi po 100 . Hĺbka vrtov pre príslušnú hrúbku muriva je uvedená v tabuľke v časti Technické informácie. Pre ostatné hrúbky platí, že odporúčaná hĺbka vrtu je max. o 40 mm menšia ako hrúbka muriva. Vŕtanie otvorov do muriva sa vykonáva vo vodorovnej rovine (tj. kolmo na zvislú rovinu muriva), priamo vo zvolenej maltovej škáre čo najbližšie k podlahe (pri murive s priebežnou škárou). U zmiešaného muriva vŕtame otvory takisto vo vodorovnej rovine. Výnimku tvorí stena s nerovnakou úrovňou podláh na jednej a na druhej strane, kde z výškových dôvodov je nutné vŕtať otvory v miernom sklone (toto je prípustné u zmiešaného muriva, kde nie je priebežná špára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovnej roviny muriva . Väčší sklon vrtov už neodporúčame. Pri murive s priebežnou škárou je akýkoľvek náklon vrtov nevhodný. Línia vyvŕtaných otvorov by mala byť najviac 100 mm nad úrovňou vnútornej podlahy alebo nad úrovňou vonkajšej pochôdznej plochy.
AquaStop Cream® je dodávaný pre injektáž už v koncentrácii priamo pripravené na použitie. Injektážny krém sa naplní do zásobníka tlakového zariadenia alebo do tubusu aplikačnej pištole. U oboch spôsobov aplikácie na začiatku zasunieme rúrkové plnidlo až na dno vrtu a pomaly začneme vyplňovať celú dĺžku vrtu krémom. Počas plnenia pomaly vyťahujeme rúrkové plnidlo z otvoru a dbáme na to, aby bolo do otvoru neustále vtlačované dostatočné množstvo injektážneho krému. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti krémovej injektáže AquaStop Cream® je nutné zaistiť maximálne vyplnenie vrtov. Krémovú injektáž otvorov s použitím AquaStop Cream® možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany murovanej konštrukcie, bez toho, aby to malo vplyv na výslednú účinnosť hydroizolačnej clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavrieť a zatesniť otvory nami dodávanými zátkami vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k prípadným drobným možným výronom krému z krajovej časti ústia vrtov, prípadne použiť na zatesnenie rýchlotuhnúci cement alebo maltu. Nepoužívať k zatesneniu sadru! Nie je nutné zaplniť celé vrty cementovou maltou.
Orientačná spotreba AquaStop Cream® pre injektáže je uvedená v Technickom liste v časti Technické informácie. Pre informácie a poradenstvo o najvhodnejšom použití a efektívnom spôsobe aplikácie AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddelenie firmy TRUMF sanace s.r.o.
Opatrenia po injektáži: staré, vlhké a znehodnotené omietky (zasolené, nepevné, popraskané atď.) je nutné odstrániť, poriadne očistiť murivo, vyškrabať škáry muriva do hĺbky cca 20 mm a aplikovať novú, najlepšie sanačnú omietku, s prípadnou podporou protisolného podnátera. Po aplikácii sa murivo injektované krémom AquaStop Cream® odporúča ponechať bez ďalšej povrchovej úpravy po dobu min. 14 dní, aby sa mohol naštartovať a prebiehať proces účinného sýtenia muriva v okolí vrtov hydrofóbnou emulziou uvoľňujúcou sa z injektážneho krému. Hydrofobizujúce účinky AquaStop Cream® sa začínajú prejavovať v konštrukcii cca 30 minút po aplikácii a postupne sa rozširujú do celej hmoty ďalších 2-6 týždňov v závislosti na poréznosti, teplote a miere zavlhnutia muriva. Po úplnom rozpustení injektážneho krému z vrtov dôjde k plnému nasýteniu pórov a aj tých najjemnejších kapilár muriva a tým k postupnému vysychaniu konštrukcie.
Čistenie a údržba zariadení: Všetky aplikačné nástroje a vybavenie je nutné po aplikácii vypláchnuť a umyť teplou vodou, prípadne s použitím saponátu.
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci: Výrobok nie je podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 klasifikovaný ako nebezpečný.
 • Pri práci je nutné chrániť oči, pokožku a odev pred postriekaním
 • Použite ochranný odev, obuv a rukavice a ochranné okuliare / tvárový štít
 • Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ihneď vypláchnite prúdom čistej vody, vyhľadajte lekára, ak ťažkosti pretrvávajú
 • Pri náhodnom požití nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa. Pri zažívacích problémoch vyhľadajte lekársku pomoc

Ďalšie informácie sú uvedené v Bezpečnostnom liste.

balenie:

 • 310 ml v kartušovom balení
 • 500 ml v tubovom balení
 • 500 ml v salámovom balení
 • 1 liter vo vedrovom balení
 • 5 litrov vo vedrovom balení
 • 10 litrov vo vedrovom balení
 • 30 litrov vo vedrovom balení
 • 60 litrov vo barelovom balení
Certifikácia: Výrobok a jeho výroba podlieha stálej kontrole kvality podľa systému riadenia výrobcu. Na výrobok bol vydaný certifikát č. SK TP-19/0037 AquaStop Cream® a AquaStop Cream Inject activator® vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava, AO TP04

Ďalšie informácie

Hmotnosť 28,06 kg
Rozmery 39 × 38 × 41,5 cm

Inštruktážne video

Dokumentácia

Výpočet spotreby

krem

V tejto on-line kalkulačke si po zadaní potrebných parametrov môžete sami spočítať celkovú spotrebu injektážneho krému AquaStop Cream® pre 1-3 rôzne hrúbky, dĺžky a druhy muriva pri dodržaní nášho technologického postupu.

Nižšie nájdete odporúčané balenia, ktoré sú objemovo najbližšie k vypočítanej litráži a celkovú cenu za ne.

1. múr

0cm
0cm100cm
0m
0m100m
Kliknite na obrázok s vaším typom muriva

Kde vŕtať a ako plniť
komôrkové murivo

NÁVOD TU

Rozkliknite pre výpočet 2. múr

Rozkliknite pre výpočet 3. múr

aquastopcream
aquastopcream
aquastopcream
aquastopcream
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Alternatívne balenia pre menšie objemy injektáže

alebo

EUR

EUR