Prečo krémová injektáž muriva?

Prečo krémová injektáž muriva pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti Systémom AquaStop Cream®.
Táto otázka je položená preto, aby sme objektívne vysvetlili, prečo odporúčame krémovú injektáž muriva Systémom AquaStop Cream® a nie iný druh injektáže s použitím inej injektážnej hmoty a iného technologického postupu. Najprv však musíme zdôrazniť, že nižšie uvedený článok sa týka odvlhčenia muriva z dôvodu príčiny dožilosti či absencie vodorovnej hydroizolácie a tým pôsobiacej vzlínajúcej vlhkosti v murive, kde je vhodná táto krémová injektáž – AquaStop Cream®
Sú samozrejme aj iné príčiny, ktoré spôsobujú zvlhnutie či prietok vody do konštrukcií objektov spodnej stavby, ako je napr. tlaková voda zatekajúca v lokálnych miestach skrz murivo do suterénnych priestorov a podzemných podlaží, kde je metóda krémovej injektáže nevhodná a tieto problémy sa riešia tlakovou polyuretánovou injektážou, viď. polyuretanová injektáž.
Alebo problém so zavlhaním podúrovňového muriva, kde vlhkosť nepreniká len od základov smerom hore, kde je naopak krémová injektáž spoľahlivá, ale aj z priľahlej zeminy do neodizolovaného podúrovňového muriva (tzv. plošná infiltrácia vlhkosti z bočného smeru), a to z dôvodu absencie, dožilosti či poškodenia zvislej vonkajšej podúrovňovej hydroizolácie obvodového muriva. V tomto prípade sa ponúka odkopaní domu, ale nie vždy sa dá odkopaním nová izolácia zhotoviť. Tu je nezastupiteľná gélová rubová injektáž muriva, tzn. injektáž izolácie medzi murivom pod úrovňou terénu a krajín, ktorú nemožno odkopať, viď. gelová injektáž muriva.
Týmto chceme poukázať na to, že neexistuje univerzálna injektáž (v 90 rokoch minulého storočia ešte nazývaná mikroinjektáž muriva) v stavebnej oblasti sanácie vlhkého muriva.
Každá z vyššie uvedených injektáží nemá podľa nášho názoru v súčasnej dobe plnohodnotného zástupcu. Radu na použitie správnej metódy môžete získať tu. Poradňa.

Zdôvodnenie! Prečo krémová injektáž muriva.

Silanový emulzný krém AquaStop Cream® vďaka svojej vysokej primárnej hustote, značnej viskozite, nemá tendenciu pri plnení, po vykonanej výplni vrtov, ale aj v priebehu dispergácie (šírenie aktívnej látky murivom), nekontrolovateľne unikať bežnými netesnosťami pravidelných aj nepravidelných škár, ale aj samotným nekompaktným murivom.
Po vyplnení obsahu vrtov sa injektážny krém AquaStop Cream®, postupne a relatívne pomaly, mení vo veľmi jemný hydrofóbny gél a ďalej na kvapalinu s veľmi nízkou viskozitou. Tento proces zmeny viskozity však prebieha v rádoch týždňov, a tým aktívna látka spoľahlivo a ľahko preniká do pórov aj do tých najmenších kapilár stavebných materiálov i so značnou hutnosťou (malou pórovitosťou – savosťou) v mieste línie vrtov a do značnej miery táto dispergácia nepodlieha ani gravitácii . To znamená, že hydroizolačná clona v murive nevzniká v momente vykonanej injektáže, ale vzniká v určitom časovom horizonte od vykonanej výplne vrtov. Proces vzniku celistvého hydroizolačného pásu v murive trvá 2 až 6 týždňov. Murivo sa napúšťa (nasycuje) postupne od vrtov všetkými smermi, ale pomalé rozpúšťanie a nasycovanie muriva zaručuje, že aktívna látka v krémovej emulzii napustí murivo v celej hĺbke, šírke a dokonca i výške zhotovenej línie injektáže.
Keďže je injektážna emulzia zlučiteľná s vlhkým prostredím, je proces vznikajúcej clony rovnomerný a tým spoľahlivý. Táto vlastnosť meniaceho sa injektážneho krému AquaStop Cream® je jedinečná a bezpochyby je značnou výhodou.
Tiež nie je potreba vrty nakláňať k zvislej rovine muriva (naklonené vrty sú kontraproduktívne pre rovnomernú dispergáciu) a dajú sa využiť ideálne miesta priebežných škár či prechodových ložných škár muriva. Čo je ale zásadnou vlastnosťou postupného nasycovania injektovaného muriva je to, že neuniká nekontrolovateľne bežnými netesnosťami škár v murive a niekedy aj samotným nesúdržnym murivom, ako sa to deje pri aplikácii všetkých tekutých injektážnych prípravkov, ako sú napr. prostriedky na báze hydrofobizovaných silikonátov. Tento únik pri žiadnych druhoch kvapalných, tekutých injektáží nevyrieši tlaková injektáž, napr. silikónovej mikroemulzie, tekutého injektážneho prípravku na báze methylsilanolátu draselného a ďalších obdobných tekutých injektážnych výrobkov.
Nekontrolovateľný únik murivom u všetkých druhov kvapalných tekutých injektáží nevyrieši tlaková injektáž cez injektory a ani naopak pomalé nalievanie vrtov do muriva cez lievik či infúzne nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtov alebo utesňovanie povrchov muriva v miestach injektáže. U kamenného či zmiešaného muriva už sa nedá ani hovoriť o drobných netesnostiach a tak nikdy nemôže vzniknúť funkčná hydroizolačná clona v celej hĺbke a šírke muriva, na rozdiel od priebehu krémovej injektáže, ktorý vám ponúka Systém AquaStop Cream®. Väčšinové množstvo týchto tekutých prostriedkov rýchlo pretečie samotným murivom mimo základy. Tekuté injektážne prostriedky nie sú v efektivite svojho účinku zlučiteľné s fyzikálnymi zákonmi ako je gravitácia, reálnosť či skôr nereálnosť dostatočnej nasiakavosti pórov a kapilár muriva v závislosti na čase, a nech sa táto injektáž vykonáva tlakovo alebo beztlakovo, je to u tekutých injektážnych materiálov v podstate vždy fyzikálne zákonitý negatívny dopad.
Proti týmto tekutým prostriedkom, nech majú zloženie a koncentráciu účinnej látky tú najlepšiu, je ďalšou prekážkou percentuálna vlhkosť obsiahnutá v murive. Čím viac je murivo zavlhnuté, tým viac je zmiešanie aktívnej látky tekutých prostriedkov s vlhkosťou obsiahnutou v murive nereálne. Vyššia percentuálna vlhkosť obsiahnutá v murive je pre Systém AquaStop Cream®. naopak výhodou, pretože vlhkosť obsiahnutá v murive je nosičom vysoko koncentrovanej aktívnej látky silan siloxanu. Injektážny krém AquaStop Cream®. obsahuje aj určité množstvo vodnej bázy a tým sa aktívna látka injektážneho krému môže šíriť aj v suchom prostredí muriva. Chemická injektáž sa zhotovuje v naprostej väčšine prípadov práve do muriva zavlhnutého.
Ďalej je u vyššie uvedených tekutých injektáží nevýhodou, že sa vrty musia zhotovovať vždy v značnom sklonu (odporúča sa až 45st náklon) k zvislej rovine muriva, z pochopiteľných dôvodov, ale ak tu vôbec clona vzniká, tak skôr pri dne vrtu a tým opäť nemôže vzniknúť rovnomerná hydroizolačná clona a ak vôbec clona vzniká, je to v kužeľovom šírení, čo je ďalšou nevýhodou. Tieto všetky negatívne vlastnosti sú zapríčinené nie aktívnou látkou, ktorá je bezpochyby účinná, ale jej primárne nízkou viskozitou, ktorá je v podstate nemenná od začatia plnenia po dokončený chemický proces. Tekuté tlakové alebo beztlakové injektáže pre zhotovenie hydroizolačnej clony v murive pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti považujeme za prekonanú etapu injektáže.
Z vyššie uvedených dôvodov nemá krémová injektáž muriva pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v súčasnej dobe plnohodnotného zástupcu. Polyuretánová injektáž a gélová rubová injektáž sú určené pre nápravu iných porúch (viď. vyššie), než pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive.
Sme presvedčení, že vyššie uvedené argumenty sú pravdivé, logické a najmä z našej dlhoročnej praxe overené, a tiež sa len ťažko dajú vyvrátiť, ak veríme na fyzikálne, chemické a iné zákonitosti.
Napísané dňa 11.10.2012
Prečo neoddalovať sanácie vlhkého muriva Vašich objektov?
 • Je to najmä z toho dôvodu, že nadzemné murivo stavby trvalo prevlhčované vzlínajúcou zemnou vlhkosťou je vystavené premŕzaniu v zimnom období, ktoré proces degradácie a deštrukcie stavebných materiálov ešte urýchľuje.
 • Dlhodobo prevlhčované murivo sa zasoluje a keďže soľ je hydroskopická, omietka a samozrejme aj murovacie materiály nevysychajú, a to ani v suchšom období a to preto, že murivo a omietka nasýtená soľami pohlcuje vodné pary i zo vzdušnej vlhkosti.
 • Ďalším dôvodom prečo neoddalovať sanácie muriva je to, že táto nadzemná zavlhlá časť stavby vykazuje väčšie tepelné straty.
 • Ďalej, ak by ste chceli zatepliť tento objekt, tak v prípade neodstránenia príčiny zvlhnutia spodnej stavby spôsobenej vzlínajúcou vlhkosťou v murive, sa stane to, že sa vlhkosť ešte intenzívnejšie začne objavovať vo vnútorných priestoroch. Následne sa začnú objavovať na povrchoch muriva rôzne druhy plesní, ktoré vylučujú spóry. Spóry týchto plesní sú veľmi toxické a zdraviu nebezpečné.
 • Znižovanie trhovej hodnoty stavby.
Čo sa deje pri dlhodobom zvlhnutí muriva stavieb?
 1. Nevratná deštrukcia murovacích a omietkových materiálov
 2. Zvýšené tepelné straty
 3. Zdravotné riziko v obytných priestoroch
 4. Estetické hľadisko (vlhké mapy, soľné výkvety apod.)

Keď je naša profesia koníčkom

 

 

 

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982