Reklamačný poriadok

Predávajúci poskytuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) záruku v dĺžke trvania stanovenej občianskym zákonníkom. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, poskytuje predávajúci záruku v dĺžke trvania 6 mesiacov, ak nie je v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty – toto ustanovenie je platné ako pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), tak i pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré prejavia v priebehu záručnej doby. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ostatné chyby zistené v priebehu záručnej lehoty reklamuje kupujúci písomnou reklamáciou u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby, najneskôr však do konca záručnej doby.

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Najmä predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli používaním veci v rozpore s návodom na obsluhu, prevedením neodborného alebo neoprávneného zásahu, vniknutím cudzie látky do tovaru (napr. kvapalina), skladovaním alebo prevádzkovaním v podmienkach nevhodných pre daný typ tovaru (napr. teploty prevyšujúce limity odporúčané výrobcom a uvedené na obale alebo v záručnom liste daného tovaru, vlhké, prašné, chemicky agresívne či inak nevhodné prostredie), mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo 3. osobou, vady vzniknuté vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelná pohroma) a pod.

Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne u predávajúceho, a to tak, aby najneskôr v posledný deň záručnej lehoty bola reklamácia doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo na náhradu nutne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na dopravu). V písomnom uplatnenie reklamácie je vždy nutné uviesť, ako sa chyba prejavuje a pripojiť kópiu kúpneho dokladu alebo potvrdeného záručného listu a kontakt na kupujúceho.
Kupujúci je povinný pri doručovaní reklamovaného tovaru predávajúcemu zabezpečiť tovar vhodným obalom, vyhovujúcim nárokom na prepravu daného typu tovaru, tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, a ak je to vzhľadom na povahu tovaru pre zaistenie ochrany tovaru pri preprave nutné, označiť tovar príslušnými symbolmi . Reklamačný protokol (súpis zistených vád spolu s určením spôsobu ich odstránenie) bude kupujúcemu zaslaný e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie, príp. pri návšteve reklamačného technika u kupujúceho. Nároky z vád tovaru sa riadia podľa príslušných zákonných ustanovení.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a čase jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

info@injektaz-svepomoci.cz

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982