AquaStop Cream® je injektážny krém (nazývaný tiež pasta či gél) na silanovej báze s min. 80% koncentráciou aktívnej látky silan/siloxan v obsahu a je určený na injektáž vlhkého muriva na zamedzenie príčiny kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Zostávajúci 20 % obsah injektážnej emulzie sa odlišuje od podobných výrobkov tým, že obsahuje špeciálne aktivačné prísady, ktoré umožňujú jednoduchšie prenikanie aktívnej látky do pórov a aj tých najjemnejších kapilár v okolí vrtov. Vzhľadom na tieto vlastnosti ľahko preniká hlboko do všetkých minerálnych murovacích materiálov, a tak vzniká trvalá bariéra pre zamedzenie vlhkosti.
Krémová injektáž Systémom AquaStop Cream® svojím relatívne pomalým, no istým a rovnomerným (v prípade nenaklonených vrtov, tj. vrtov kolmo zhotovených na zvislú rovinu muriva) kruhovým, respektíve valcovým šírením nasycuje všetky nasiakavé aj menej nasiakavé priemyselne vyrábané a prírodné murovacie materiály. Silanový krém sa vo vlhkom murovacom materiáli postupne rozpúšťa, dochádza k jeho jednoduchej penetračnej priestupnosti (disperguje) a tým, že je zlučiteľný s obsahom vlhkosti v murive, ľahko preniká do pórov a aj tých najjemnejších kapilár injektovaných murovacích materiálov. Túto vlastnosť nasycovania okolia vrtov stavebných materiálov nemá žiadna injektážna hmota na inej báze ani ju nie je možné nahradiť akoukoľvek aplikáciou, preto sa dá s istotou tvrdiť, že krémová injektáž Systémom AquaStop Cream® vo svojej kategórii, tj. zhotovenie hydroizolačnej clony (bariéry) v murive pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti, nemá účinnejšieho zástupcu.
Nami vyrábaný silanový emulzný krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale odoberajú ho aj odberatelia z ďalších členských štátov EÚ. AquaStop Cream® spĺňa všetky požiadavky najmodernejšej technológie výroby, ktorá každoročne podlieha štátnemu dohľadu výroby podľa platných noriem a predpisov ČR a EÚ, každé tri roky prechádza dôkladnou previerkou (štátnou skúšobňou) nami deklarovaných vlastností na udelenie certifikácie. Dlhodobý a dennodenným aplikovaním injektážneho krému AquaStop Cream® našou spoločnosťou (naša realizačná dcérska firma vysušila viac ako 1 000 stavieb naším systémom) sme mali možnosť získavať spätnú väzbu o účinnosti krému a technologických postupoch aplikácií, čo väčšina výrobcov nemá. Tým sme postupne získavali istotu správnosti napríklad nášho návodu na aplikáciu, technických údajov a našich tvrdení.
V kombinácii vysokokvalitného silanového krému AquaStop Cream® na injektáž muriva a technologického postupu pre náš systém môžeme s istotou tvrdiť, že krémová injektáž muriva sa vzhľadom na špecifické vlastnosti injektážneho krému AquaStop Cream® stala vysokoúčinnou a spoľahlivou metódou v širokom spektre používaných murovacích materiálov s nízkym, ale aj s maximálnym percentuálnym zavlhnutím, poréznosťou muriva a v neposlednom rade aj stupňom zasolenia.
Po viac ako 10-ročnej výrobe a distribúcii sa stal náš Systém AquaStop Cream® najpoužívanejšou metódou na českom a slovenskom trhu. Je to predovšetkým z dôvodu dosahovaných výsledkov a službami, ktoré našim zákazníkom poskytujeme. Evidujeme už okolo 25 tis. našich spokojných odberateľov.
Technický popis:
AquaStop Cream® je silanový krém na čisto vodnej báze určený pre sanáciu vlhkého muriva a základov. Po vniknutí do muriva reagujú účinné zložky výrobku s okolitým vlhkým prostredím a priamo v murive vzniká hydrofóbna polymérna silikónová živica, ktorá už nie je ďalej rozpustná ani dispergovateľná vo vode a naopak vodu odpudzuje. Vzniknutá polymérna živica vytvára trvalú clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti v kvapalnej forme. Transport kvapalnej vody v kapilárnom systéme muriva je tak prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva nad hydrofóbnou clonou vytvorenou injektážou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre.
AquaStop Cream® obsahuje účinné zložky vo vysokej koncentrácii, neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá a vďaka tomu je veľmi účinný.
AquaStop Cream® možno aplikovať do muriva injektážnou pumpou s rúrkovými nástavcami alebo aplikačnou pištoľou s rúrkovými nástavcami. U tubového balenia nie je potreba žiadneho aplikačného zariadenia.
Výhody:

AquaStop Cream®

 • Účinný aj pri vysokej 95% vlhkosti muriva
 • Účinnejšia forma ako kvapalné injektáže
 • Vynikajúca stabilita a dlhodobá účinnosť vytvorenej horizontálnej hydrofóbnej clony
 • Bez organických rozpúšťadiel (VOC)
 • Kremíková báza chemicky aj fyzikálne zlučiteľná s ošetrovaným prostredím
 • Rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia
 • Aplikácia tlakovou aj beztlakovou metódou
 • Minimálne množstvo odpadu pri použití
 • Zdravotne nezávadný, nezaťažuje životné prostredie
Použitie:
AquaStop Cream® krémovú injektáž možno použiť v pálených aj nepálených tehlových stenách, vo všetkých typoch plných aj dutých tehál, tvárnic a v zmiešanom murive aj v murive s určitým podielom nesavého kamenného materiálu.
AquaStop Cream® je vysoko účinný vo všetkých ďalších nasiakavých aj menej savých priemyselne vyrábaných, ale aj prírodných stavebných materiáloch.
Aplikácia:
AquaStop Cream® je možné aplikovať tlakovým aj beztlakým spôsobom. Pre tlakovú injektáž sa používa nami dodávaná profesionálna injektážna pumpa s aplikačným príslušenstvom. Beztlaková injektáž sa vykonáva špeciálnou aplikačnou pištoľou s rúrkovými nástavcami.
Injektážne otvory sa plnia zasunutím aplikačné trubičky do maximálnej hĺbky vrtu a dbáme na to, aby pri spätnom postupnom vyťahovaní trubičkového plnidlá sa obsah vrtu maximálne vyplňoval injektážnym krémom.
Príprava konštrukcie:
Nevyhnutné je zistiť príčiny vlhnutia muriva a vopred odstrániť prípadné zdroje a havarijné úniky tlakovej vody z netesných rozvodov vody, odpadu, odkvapových zvodov a pod. Krémová hydrofóbna injektáž je účinná proti vzlínajúcej vlhkosti a nie proti prúdiacej a tlakovej vode.
Nutným krokom je určenie druhu muriva (tehlové, zmiešané, iné), jeho hrúbky a homogenity (dutiny, medzery apod.). Podľa týchto hodnôt sa stanoví pracovný postup pre injektáž a prípadné ďalšie opatrenia (napr. vertikálne izolácie).
Pri injektáži AquaStop Cream® v stabilnej krémovitej konzistencii nie je nutné vopred vyplňovať dutiny v tvarovkách (Porotherm pod.) alebo kaverny v murive cementovou suspenziou tak ako je to pri kvapalných injektážních prípravkov.
Pred začatím injektážnych prác je ideálne vykonať osekanie omietok po oboch stranách muriva (v prípade nenávratnej degradácie omietok je to nevyhnutné), a to až cca 50 cm nad hranicu zavlhnutého povrchu.
Injektážne vrty:
Doporučený priemer vrtov pre injektáže je 14 mm, vrty robíme do zvolenej maltovej škáry v osových vzdialenostiach, v rozstupoch medzi vrty, po 100 mm. Hĺbka vrtov pre príslušnú hrúbku muriva je uvedená v tabuľke v časti Technické informácie. Pre ostatné hrúbky platí, že odporúčaná hĺbka vrtu je max. o 40 mm menšia ako hrúbka muriva.
Vŕtanie otvorov do muriva sa vykonáva vo vodorovnej rovine (tj. kolmo na zvislú rovinu muriva), priamo vo zvolenej maltovej škáre čo najbližšie k podlahe (pri murive s priebežnou škárou). U zmiešaného muriva vŕtame otvory takisto vo vodorovnej rovine. Výnimku tvorí stena s nerovnakou úrovňou podláh na jednej a na druhej strane, kde z výškových dôvodov je nutné vŕtať otvory v miernom sklone (toto je prípustné u zmiešaného muriva, kde nie je priebežná špára), avšak v max. 15 ° sklonu od vodorovnej roviny muriva . Väčší sklon vrtov už neodporúčame. Pri murive s priebežnou škárou je akýkoľvek náklon vrtov nevhodný. Línia vyvŕtaných otvorov by mala byť najviac 100 mm nad úrovňou vnútornej podlahy alebo nad úrovňou vonkajšiej pochôdznej plochy.
AquaStop Cream® je dodávaný pre injektáž už v koncentrácii priamo pripravenej na použitie.
Injektážny krém sa naplní do zásobníka tlakového zariadenia alebo do tubusu beztlakovej aplikačnej pištole.
U oboch spôsobov aplikácie na začiatku zasunieme rúrkový nadstavec až na dno vrtu a pomaly začneme vyplňovať celú dĺžku vrtu krémom. Počas plnenia pomaly vyťahujeme rúrkový nadstavec z otvoru a dbáme na to, aby bolo do otvoru neustále vtlačované dostatočné množstvo injektážneho krému. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti krémovej injektáže AquaStop Cream® je nutné zaistiť maximálne vyplnenie vrtov. Krémovú injektáž otvorov s použitím AquaStop Cream® možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany murovanej konštrukcie, bez toho, aby to malo vplyv na výslednú účinnosť hydroizolačnej clony.
Po ukončení injektáže je vhodné uzavrieť a zatesniť otvory v líci steny nami dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k prípadným drobným možným výronom krému z ústia vrtov, prípadne použiť na zapchanie vrtov rýchlotuhnúcí cement alebo maltu. Nepoužívať na zatesnenie sadru! 
Orientačná spotreba AquaStop Cream® pre injektáže je uvedená v Technickom liste v časti Technické informácie.
Pre informácie a poradenstvo o najvhodnejšom použití a efektívnom spôsobu aplikácie AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddelenie firmy TRUMF sanace s.r.o.
Opatrenia po injektáži:
Staré, vlhké a znehodnotené omietky (zasolené, nepevné, popraskané atď.) je nutné odstrániť, poriadne očistiť murivo, vyškrabať škáry muriva do hĺbky cca 20 mm a vykonať novú, najlepšie sanačnú omietku, s prípadnou podporou protisolného podnáteru.
Po aplikácii sa murivo injektované krémom AquaStop Cream® odporúča ponechať bez ďalšej povrchovej úpravy po dobu min. 14 dní, aby mohol naštartovať a prebiehať proces účinného sýtenia muriva v okolí vrtov hydrofóbnou emulziou uvoľňujúcou sa z injektážneho krému. Hydrofobizujúce účinky AquaStop Cream® sa začínajú prejavovať v konštrukcii cca 30 minút po aplikácii a postupne sa rozširujú do celej hmoty ďalších 2-6 týždňov v závislosti na poréznosti, teplote a miere zavlhnutia muriva.
Po úplnom rozpustení injektážneho krému z vrtov dôjde k plnému nasýteniu aj najmenších pórov muriva a k postupnému vysychaniu konštrukcie.
Čistenie a údržba zariadení:
Všetky aplikačné nástroje a vybavenie je nutné ihneď po aplikácii vypláchnuť a umyť teplou vodou, prípadne s použitím saponátov.
Výrobok a jeho výroba podlieha stálej kontrole kvality podľa systému riadenia výrobcu. Na výrobok bol vydaný certifikát č. 204 / C5 / 2016 / 010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.
Ochrana zdravia a bezpečnost při práci:

Výrobok nie je podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 klasifikovaný ako nebezpečný.

 • Pri práci je nutné chrániť oči, pokožku a odev pred postriekaním
 • Použite ochranný odev, obuv a rukavice a ochranné okuliare
 • Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ihneď vypláchnite prúdom čistej vody, vyhľadajte lekára, ak ťažkosti pretrvávajú
 • Pri náhodnom požití nevyvolávajte vracanie, ale vyhľadajte lekársku pomoc

Ďalšie informácie sú uvedené v Bezpečnostnom liste.

Balenie:

 • 500 ml. v balení tuba
 • 600 ml. v salámovom balení
 • 1 liter vo vedrovom balení
 • 5 litrov vo vedrovom balení
 • 10 litrov vo vedrovom balení
 • 30 litrov vo vedrovom balení

 

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982