0
0

Dobrý deň pán Schwarz,
ako mnoho iných som nútený riešiť vlhkosť v rodinnom domčeku (zo začiatku 20. storočia), teda bez vodorovnej hydroizolácie (základy z opuky, nad zemou ca 5 radov bielych tehál, ďalej plné červené). Mechanické izolovanie, ktoré by som preferoval, nie je možné, pretože je dom obývaný a nemožno ho vysťahovať a vykonávať rozsiahle stavebné práce. Začal som sa teda zaujímať o chemickú injektáž a zaujali ma informácie o produkte Aquastop Cream na vašich webových stránkach a uvažujem o jeho aplikácii. Avšak rád by som sa Vás opýtal ešte na nasledujúce.
1. Predpokladám, že Vami uvádzaná životnosť krému 25-30 rokov podľa konkrétnych miestnych podmienok) je odhadovaná a krém zatiaľ nie je nikde zďaleka tak dlho nasadený. Z toho vyplýva moja prvá otázka. Čo sa s krémom v čase bude diať? Budú ho postupne narušovať soli a minerály unášané vlhkosťou z okolitej pôdy až dôjde k opätovnému spriechodneniu kapilár v stenách? Bude potom možné využiť existujúce otvory pre prípadnú novú aplikáciu krému?
2. Priamo pri základe jednej steny bol vymurovaný septik, ktorý bol pravdepodobne izolovaný asfaltom, ktorý postupom času stratil izolačnú schopnosť a vlhkosť vrátane solí prosytily múr. Septik je síce už desiatky rokov zrušený, však múr stále silne vedie vlhkosť a v zime chladne, vnútorná omietka degraduje a poťahuje sa plesní. Dokáže aj v tomto prípade krém vytesniť soli z pórov a tieto uzavrieť?

Vopred ďakujem za odpoveď, s pozdravom
Martin Bambas

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Bambas.
Životnosť vzniknutej clony v murive Systémom AquaStop Cream garantujeme min. 30 rokov. Je to však jej spodná hranica. Väčšina výrobcov v stavebníctve uvádza životnosť svojich výrobkov s nižšou reálnou dobou, vrátane nás, a to z dôvodu, že životnosť výrobku ovplyvňuje nielen jeho kvalita, ale je tu aj druhý nemenej podstatný fakt, a to kvalita a dodržanie návodov aplikácie pri realizácii zhotoviteľom, firmou . Pre bezchybné prevedenie poskytujeme návody, inštruktážne videá, funguje u nás 7 rokov prevádzkovaná internetová poradňa pre ČR a SR, telefonická poradňa pre ČR a SR a pod., a poskytujeme samozrejme aj technickú dokumentáciu k stiahnutiu. U nášho Systému AquaStop Cream je technologický postup jednoduchý a s maximálnou našou podporou, ale aj snahou zákazníka sa s týmito nami poskytovanými informáciami zoznámiť, je pochybenie v podstate takmer nemožné.
Taký príklad o uvádzanej životnosti: Niektorí výrobcovia napr. kvalitných asfaltových pásov uvádzajú záruku na svoj výrobok 10 rokov. Je ale jasné, že u týchto kvalitných asfaltových pásov musí byť životnosť oveľa dlhšia. Je to ale vlastne pochopiteľné. Prečo by mali preberať zodpovednosť prípadných reklamácií na seba, keď sú výrobcovia, a môžu garantovať iba kvalitu a vlastnosti svojho výrobku, ktorú deklarujú certifikáciou, ktorú vykonáva veľmi zodpovedne a profesionálne štátna organizácia TSUS. U nášho výrobku sa vykonáva značné množstvo skúšok, ktoré sa opakujú každé tri roky a každý rok priamo na výrobnom mieste sa protokolárne vykonáva štátny dohľad výroby. To sú dve roviny, ktoré môžu zásadne ovplyvniť životnosť alebo skôr funkčnosť výrobku a k tretej rovine sa ešte dostaneme. Vzorky sa testujú v zmysle ich určenia, ktoré je uvedené najmä v technickom liste pre daný výrobok. Čo je ale asi najdôležitejšia informácia, a nielen pre Vás, je to, že injektáž na báze silán/siloxánov bola vyvinutá a aplikovaná v západnej Európe už v 70. rokoch minulého storočia a domy a vzorky doteraz vykazujú absenciu vzlínajúcej vlhkosti. To znamená, že našu deklaráciu životnosti by sme mohli zvýšiť min. na 50 rokov. Táto viac než zaujímavá injektáž pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti má už nami proklamovanú životnosť úspešne za sebou a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia už sa hojne používala v západnej Európe. Táto technológia a chémia pre vytvorenie dodatočnej izolácie v murive pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti sa ale dočkala postupne vzostupu aj na českom a slovenskom trhu, kde vytlačila z trhu svojimi zákonite dosahovanými výsledkami a cenovou dostupnosťou tekuté injektážne kvapaliny, a to so všetkou skromnosťou aj vďaka našej neochvejnej osvete, skvalitneniu výroby, uvedeniu nových tvrdení a názvov, ktoré sa začali v praxi, ale aj vo výučbe používať, vďaka efektívnejším návodom aj aplikáciám a ďalším krokom k zlepšeniu účinkov, a zároveň tým aj možnosti objektívneho porovnávania s inými metódami pre odstránenie rovnakej príčiny .

Preukázali sme, že horný limit zavlhnutého muriva u krémovej konzistencie AquaStop Cream neexistuje a naopak, že murivo s malou percentuálnou vlhkosťou v momente vykonávanej injektáže, je určitou nevýhodou, a tak sme pre tieto prípady vyvinuli aktivátor. U tekutých emulzií je tomu presne naopak, ale kto injektuje suché murivo? Avšak u suchého muriva tekutá kvapalina, napr. mikroemulzia, nemá možnosť, hoci v suchom prostredí, nasýtiť póry a kapiláry pre svoju rýchlosť pretekania murivom, a to nehovorím o murive kamennom, kde je výsledok u mikroemulzie a podobných injektážnych tekutých kvapalín málo účinný. Čo tepelné mosty vrtov? Nikto a nikde sa predtým nedočítal, že by sa vrty, ak sa nevypĺňajú po vsiaknutí krému do okolia muriva maltou, mali zatesniť polystyrénovou zátkou. Tiež tu sa jedná o naše zistenia a následnú poskytnutú verejnú osvetu.

Akonáhle dôjde k nasýteniu pórov a kapilár aktívnymi látkami, dôjde k pevnej a ďalej už nerozpustnej väzbe na ich stenách, kde voda (vlhkosť) do tej doby vzhľadom k svojmu povrchovému napätiu mohla vzlínať, napriek tomu, že prekonáva zemskú príťažlivosť. V momente, keď povrch pórov a kapilár je vodoodpudivý, voda stráca povrchové napätie a túto clonu už nemôže fyzikálno prekonať. Aktívne látky po dispergácii v injektovanom materiáli reagujú za vzniku kompaktnej vodoodpudivej clony. Vzniknutá polymérna štruktúra je stabilná a inertná voči pôsobeniu solí, ich roztokov. Narušenie pevných väzieb reťazcov Si-O-Si je v bežných podmienkach prakticky nemožné. Preinjektovanie muriva cez rovnaké vrty si viem predstaviť, ale po mnohých desaťročiach je to pre mňa v mnohých smeroch neznáma. Môže vzniknúť iná technológia, iné možnosti, proste je to v mojom vnímaní času príliš dlhý časový horizont, pri neskutočne rýchlom vývoji v chémii a všetkých ďalších vedných odboroch. Ale ak na Vašu otázku budem nazerať len teoreticky, potom áno, po rozpade vodoodpudivej clony, polymérnej živice, by sa tieto opäť “vodoneodpudivé” miesta muriva dali prevŕtaním existujúcich vrtov opätovne zainjektovať krémovou emulziou.

Posledné, na čo ste sa pýtal, je soľ obsiahnutá v murive. Nie ste prvý ani posledný, kto sa na túto tému pýta.
Je to samozrejme logické. V murive sa soľ ocitne tak, že je v okolí základov a podzákladia stavieb zemina, ktorá je prirodzene, či ešte ľudskou činnosťou viac, zasolená. Soľ je minerál, a je rozpustná vo vode. Ak spodná stavba nemá už funkčné hydroizolácie, začne vlhkosť zo zeminy kapilárne vzlínať do spodnej stavby a tak je stavba viac či menej zavlhlá. Keďže sú sole vo vode rozpustné, putujú s vlhkosťou, do ktorej sa rozpustili. Dôjde k zavlhnutiu spodnej stavby a opäť podľa obsiahnutých solí čo do druhu solí a ich percentá dôjde aj k zasoleniu muriva. Voda sa v nadzemných častiach z muriva odparuje, ale soľ sa odpariť nedokáže. To sú tie soľné výkvety na povrchoch muriva, omietok. Vyzerajú ako ihličky, chumáčiky v rôznych tvaroch, ale sú zafarbené zvyčajne bielo. Občas si tieto soľné výkvety ľudia pletú s plesňou, ale tá býva zafarbená šedozeleno. To je taká prvá indícia pre rozlíšenie. To je však povrch, ale čo v murive? Tam je voda, percentuálna vlhkosť sa nestratila, neodparila, a ako som písal, soľ je do určitého svojho stupňa rozpustená vo vlhkosti. Čo sa ale deje, keď sa injektážny krém aplikuje do vrtov v týchto miestach? Pomaly, ale iste sa začne šíriť, úplne rovnakým fyzikálnym procesom ako voda. Dokonca aj injektážny krém AquaStop Cream, silný krémový hydrofóbny koncentrát, má pri výrobe stabilne na určitú dobu primiešanú zložku vody cca 20% v obsahu. To je ale veľmi dôležité. Krém sa šíri cez póry a kapiláry murivom a jeho vysoká koncentrácia aktívnej látky sa pri šírení murivom nanáša na povrchy stien pórov. Tým ale, že je vodoodpudivý, odtláča, odpudzuje vlhkosť z pórov na povrch muriva a tiež mimo injektážnu clonu. Preto sa, nie je to však tak časté, po pár dňoch presne v línii vrtov vytvoria biele soľné výkvety. Opakujem – nie je to tak časté, ale nie je to ani ojedinelé. Avšak, toto je ukážka, že soľ nevytvára akúsi separačnú vrstvu v murive pre injektážny krém. Injektážny krém jednoducho vodu, nech kontaminovanú viac či menej soľami, vytlačí z muriva, nie tlakom či expanziou, ale presnejšie vodoodpudivosťou, a na už suchom podklade vzniká ďalej už nerozpustná a veľmi stabilná vrstva. To je princíp krémovej injektáže AquaStop Cream. Výsledky pri murive vlhkom aj zasolenom sú naozaj zaujímavé. Clona pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti vznikne vždy. Soľ sa dá po vyzrážaní na povrchu (keď k tomuto javu dôjde) mechanicky alebo chemicky očistiť (je nereálne murivo v celej hrúbke odsoliť a to pred a i po zhotovenej dodatočnej hydroizolácii pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti), aby sa pri následnom omietaní sole opäť neposunuli nie už do muriva/miest injektážnej línie, ale do nových nezasolených omietok. Preto je dobré pri takto zasolenom murive ponechať dlhšiu technologickú pauzu medzi dokončením injektáže a začatím omietacích prác. Vo vyschnutom murive už soli nemôžu putovať a tým sa ani na povrch nedostanú. Dobré je u takéhoto silne zasoleného muriva po vykonaní injektáže dodržať dlhšiu technologickú pauzu, o ktorej sa zmieňujem v predošlých vetách, a pred začatím aplikácie omietok, čo je opäť mokrý proces, ale povrchový, aplikovať protisolný náter, napr. AquaSalt Stop, ktorý vytvára protisolnú ochranu nových omietok.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Schwarz,
ďakujem Vám za zrozumiteľnú a rozsiahlu odpoveď na moje otázky, ktorá Vás určite stála nemálo času. Aj vďaka tomuto Vášmu prístupu som sa rozhodol na vykonanie injektáže za využitia Vami ponúkaného krému. V čase po odoslaní prvého emailu ma napadlo niekoľko ďalších otázok. Teraz začnem prípravné práce a objednám krém vrátane potrebného príslušenstva. Potom si dovolím tých niekoľko otázok zaslať naraz alebo Vás budem kontaktovať pomocou telefonickej poradne.

Prajem Vám rýchlo sa rozrastajúci počet spokojných zákazníkov,
s pozdravom
martin Bambas

 • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982